fbpx

obchodnepodmienky

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
  1.1 Predávajúcim je spoločnosť Interzel Domové role 78,  Bratislava, 821 05 ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo : 104-7789, IČO: 32173105 , DIČ: SK1025462405,  tel. +421903463154, e-mail: interzel1@gmail.com (ďalej len predávajúci).
  1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá postupom podľa bodu 2.1. kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru a/alebo  vytvorí záväznú objednávku jeho tovaru.
  1.3 E-shopom je  elektronický obchod umiestnený na webovej adrese www.interzel.sk, prostredníctvom ktorého si kupujúci objednáva tovaru u predávajúceho.

1.4 Objednávkou sa rozumie potvrdenie procesu objednávania v e-shope výberom produktov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie a tieto obchodné podmienky. 

1.5. Záväznou objednávkou sa uzatvára  kúpna zmluva a to prostredníctvom e-shopu na strane kupujúceho momentom vyplnenia objednávkového formulára potvrdeného tlačidlom „objednať“ a na strane predávajúceho potvrdením vybavenia objednávky prostredníctvom e-mailu. V prípade zmeny výslednej ceny objednávky, je zmluva uzatvorená až po odsúhlasení novej ceny objednávky kupujúcim. Takto vytvorenú objednávku je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až po zaplatení celej ceny objednaného tovaru.

1.4. Ceny tovaru uvedeného v e-shope sú zmluvné a uvádzané na mernú jednotku. Cena je len orientačná a v čase dodania sa môže líšiť od ceny uvedenej v objednávke. U takéhoto tovaru bude kupujúci oboznámený s konečnou cenou po pripravení objednávky, objednávka bude zaslaná, len ak kupujúci s cenou súhlasí. U takýchto produktov, ktorých cena sa môže po dokončení objednávky zmeniť buď kupujúci pred dodaním doplatí rozdiel v sume do 24h od oznámenia alebo rozdiel v cene uhradí v hotovosti pri prevzatí tovaru. Ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť. 

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok alebo ich aktualizácie s uvedením jej dátumu.

 1. OBJEDNÁVANIE
  2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
  a) prostredníctvom nákupného košíka na e-shope umiestnenom na web-stránkach predávajúceho,
 2. b) v mimoriadnej situácii prostredníctvom telefonickej objednávky kupujúceho potvrdenej jeho emailom
  2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
  2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné s povinnosťou úhrady ceny!
  2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
  2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
  2.6 Predávajúci má právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť  v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo zodpovedajúcej časti, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

 3. CENY
  3.1 Predávajúci je platcom DPH a teda ceny sú uvedené vrátane DPH.
  3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 4. PLATBY
  4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
  a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
  b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
  c) platobným systémom Pay Pal
  d) platobným systémom Tatra Pay

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 1. DODACIE PODMIENKY
  5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
  5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 2. DORUČENIE TOVARU
  6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na vlastné náklady a prostriedky.
  6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
  6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Za neskôr zistené nedostatky a vady dodaného tovaru predávajúci nezodpovedá.
  6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.
  6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne alebo vzhľadom na situáciu iným vhodným spôsobom potvrdí prevzatie tovaru.
  6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
  6.7 V prípade väčšieho záujmu a tak spôsobeného nedostatku objednaného tovaru si predávajúci vyhradzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu  v niekoľkých balíkoch, pričom náklady na prepravu a balné kupujúci hradí ako za jeden balík.

 3. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
  7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
  7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
  a) nepoškodený,
  b) kompletný (vrátane obalu, prípadnej dokumentácie, …),
  c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
  7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
  a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  b) zaslať alebo doručiť tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
  7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar naspäť ak bol doručený nepoškodený a v pôvodnej kvalite,
  b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
  7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 alebo písm.a) 7.4.týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 Účelom práva odstúpenia od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  je poskytnúť kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Predávajúci ponúka v internetovom obchode prevažne potraviny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý  podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

7.7. V prípade, že s dodaným tovarom nie je kupujúci  spokojný je povinný okamžite o tom informovať predávajúceho. Len v zmysle uvedeného 

je tovar možné vrátiť bez udania dôvodu a  len v stave v ako mu bol doručený – najmä nepoužitý, vrátane všetkých dokumentov. Predávajúci vrátený tovar skontroluje a ak spĺňa podmienky na vrátenie, vráti kupujúcemu peniaze v lehote podľa ďalších bodov.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
  8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
  8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 hodín. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). 

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné zníženie kvality u ovocia a zeleniny a tovaru , ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu nepoškodený, v dátume spotreby, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom doručiť /zaslať aj popis vady.
8.5. Kupujúci je povinný čo najskôr informovať emailom alebo telefonicky o chybe/poškodení výrobku.


 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Interzel sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ”). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu.
  9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
  9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod Interzel, kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje kupujúceho poskytnuté pri jeho registrácii. Kupujúci tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
  Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
  9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje žiadnej ďalšej osobe s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
  Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail interzel1@gmail.com Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
  Všetky ostatné práva a povinnosti kupujúceho sa riadia ustanoveniami zák. č. 18/2018 Z.z. . 

 

 1. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
  10.1 Dozor nad poskytovaním služieb a predaji tovaru vykonáva:

– Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
https://www.svps.sk/ 
– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
http://www.uvzsr.sk/ 

– Slovenská obchodná inšpekcia SOI, Bajkalská 21/A, 821 02 Bratislava https://www.soi.sk

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.3 Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok.
V Bratislave, dňa 30.03.2020
Reklamačný poriadok

 Všeobecné ustanovenia 

 1. Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie kupujúceho sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.
 2. K zakúpenému tovaru je priložený doklad o kúpe prípadne záručný list. Ak k tovaru záručný list nie je pribalený, záručným listom je doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe, ktorým môže byť aj faktúra doručená kupujúcemu e-mailom.

 

  Prevzatie tovaru

 1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.
 2. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový záznam), ktorého správnosť potvrdí dopravca.
 3. Škodový záznam by mal obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo zásielky, dátum a čas prevzatia tovaru, potvrdenie prepravcu, prípadne aj fotografiu poškodeného balíka a tovaru.
 4. Na základe takto vyhotoveného škodového záznamu doručeného predávajúcemu bezprostredne po prevzatí tovaru môže predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru formou opravy tovaru, dodania nového tovaru, alebo poskytnutím primeranej zľavy (zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie dopravca – tovar je poistený). Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 5. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.
   

Záručné podmienky

 1. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 2. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu), sa reklamácia musí uplatniť, najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru t.j. do 24 hodín inak právo Kupujúceho zaniká.
 3. U nepotravinárskeho tovaru je dĺžka záruky v mesiacoch uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak je na tovar záruka 24 mesiacov.
 4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.
 5. Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu vyplnením reklamačného formulára  prostredníctvom e-mailu uvedeného v kontaktných údajoch predávajúceho alebo na adresu predávajúceho.
 6. Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu predávajúcemu čo najskôr, resp. s predávajúcim dohodne spôsob prevzatia tovaru (napr. pri najbližšom rozvoze). Balík musí obsahovať reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, reklamačný formulár (ak už bol zaslaný emailom, kupujúci uvedie túto informáciu na kópiu dokladu o kúpe s uvedením dátumu a e-mailovej adresy, z ktorej bol reklamačný formulár odoslaný).
 7. Predávajúci po obdržaní reklamačného formulára a reklamovaného tovaru určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň keď je predávajúcemu doručený tovar a reklamačný formulár.
 8. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom: 
 • Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení

výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo

  • vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

      Nárok na uplatnenie záruky nevzniká v prípade:

  • poškodenia tovaru pri preprave. Takéto škody sa kompenzujú z poistenia prepravovaného tovaru.
  • mechanickým poškodením tovaru alebo ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom
  • používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie,

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť – najmä pri zľavnenom tovare, ktorého pozmenené vlastnosti sú v popise tovaru uvedené.

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 2. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.